0

α–D–Glucuronic acid is present in
(A) Hyaluronic acid (B) Chondroitin sulphate
(C) Heparin (D) All of these

amanagarwal4551 Answered question July 28, 2022